Holocaust Memorial – Khu tưởng niệm các nạn nhân Do Thái

Tường ngoài của bảo tàng Do Thái

Cầu thang trong bảo tàng Do Thái (Axis of Continuity)

(Garden of Exile – Axis of Emigration)

Memory void

East side gallery – phần còn lại của bức tường Berlin được biến thành một gallery ngoài trời
Advertisements